Sprawozdanie z działalności za rok_2020 | Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. – jednostkowy raport roczny 2020