30 kwietnia 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A.