sprawozdanie_bieglego_z_baniania_spr.Grupy_ASMGROUP_za_2017 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej