sprawozdanie_bieglego_z_badania_spr_ASMGROUP_za_2017 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017