30 września 2020

Skrócone śródroczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020