ConsolidatedSemiAnnualReport_ASM_201906 final | Skrócone śródroczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019