30 września 2019

Skrócone śródroczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019