ConsolidatedInterimReport_ASM_201803_v1 | Skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2018 roku