consolidatedinterimreport_asm_201509_v2 | Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2015 roku