skonsolidowane sprawozdanie GRUPA ASM za 2016 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM GROUP za 2016