30 kwietnia 2019

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018