27 kwietnia 2018

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group SA za 2017