30 kwietnia 2019

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018