ASM GROUP_PSSF 2020 | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. za 2020 rok