ASM GROUP_PSF 2020 | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za 2020 rok