30 września 2020

Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2020