oświadczenie_RN_do Raportu Skonsolidowanego | Oświadczenie Rady Nadzorczej – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018