raport_audytora_06_2017 | Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania półrocznego 2017