29 września 2017

Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania półrocznego 2017