30 kwietnia 2019

List Prezesa – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018