ASM GROUP w Europie

Oferta

Merchandising
Merchandising

Merchandising

Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing sił sprzedaży

Field marketing
Field marketing

Field marketing

Badania marketingowe
Badania marketingowe

Badania marketingowe

Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... NAPISZ DO NAS

Merchandising

Merchandising wpływa na zachowania konsumenta poprzez sposób prezentacji towaru celem wzbudzenia jego zainteresowania danym produktem, a docelowo zwiększeniem sprzedaży.

Nasze usługi obejmują:

 • merchandising mobilny,
 • merchandising stacjonarny,
 • merchandising weekendowy,
 • visual merchandising.

Dzięki współpracy z nami Klient otrzymuje:

 • właściwą ekspozycję produktów,
 • wzbudzenie zainteresowania klienta,
 • ugruntowanie pozycji danej marki,
 • stałą dostępność towaru na półkach sklepowych,
 • wzrost sprzedaży.

Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing jest jednym z najskuteczniejszych sposobów optymalizacji procesów biznesowych. Pozwala na ograniczenie kosztów zarządzania personelem, daje większą elastyczność w prowadzeniu biznesu, odciąża klienta na wielu płaszczyznach.

Outsourcing sił sprzedaży to budowa i zarządzanie zespołami przedstawicieli wspierających sprzedaż oraz administrowanie zespołami prowadzonymi przez klienta.

Zakres usług świadczonych przez spółki Grupy obejmuje:

 • budowę profesjonalnych zespołów sprzedażowych w tym:
  • przedstawicieli handlowych;
  • promotorów sprzedaży;
  • doradców handlowych;
 • rekrutację i szkolenia członków zespołów,
 • zarządzanie i regularny nadzór nad zespołami,
 • przeprowadzanie okresowych testów sprawdzających osiąganie zakładanych celów,
 • raportowanie wyników.

Field marketing

Zajmujemy się aktywizacją sprzedaży, w tym organizacją akcji promocyjnych mających na celu wsparcie sprzedaży lub promowanie marki, przy wykorzystaniu narzędzi i działań pozwalających na bezpośrednią prezentację produktu/ marki konsumentowi.

Dotyczy to zarówno aktywności przy półce sklepowej, czyli w miejscu, gdzie konsument podejmuje decyzję o zakupie, jak i działań poza miejscem sprzedaży - gdzie potencjalny konsument pracuje, czy spędza wolny czas, tj. ulice, deptaki, plaże, parki, obiekty sportowe, bary, kluby, czy restauracje.

Nasze usługi obejmują:

 • animacje,
 • degustacje,
 • samplingi,
 • demo pokazy,
 • konsultacje sprzedażowe,
 • cross selling,
 • eventy,
 • produkcję materiałów POS.

Badania marketingowe

Specjalizujemy się w analizach sytuacji rynkowej opartej na monitoringu półkowym. Cel to gruntowne badanie rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod analitycznych.

Nasze atuty w zakresie badań rynkowych to:

 • doświadczone zespoły badawcze,
 • precyzyjne raportowanie - dające szerokie spektrum możliwości analitycznych.

Zalety wykorzystania efektów badań marketingowych:

 • możliwość analizy dostępności oraz cen produktów własnych na tle produktów konkurencji
 • analizy tendencji zachodzących na „półce sklepowej” - możliwość oceny rzeczywistego wpływu, jaki na wielkość sprzedaży mają wydatki na usługi merchandisingu, oraz promocję
 • elastyczne reagowanie na zmiany w tendencjach zakupowych po stronie konsumentów

Specjalizujemy się także w badaniach typu „Mystery Shopping” oraz badaniach satysfakcji klienta. Cel to wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce zarządzania.

 • mierzymy
 • analizujemy
 • rekomendujemy

W ramach badania „mystery shopper” sprawdzamy i monitorujemy m.in.:

 • sklepy sieciowe
 • sieci fast food
 • markety budowlane
 • banki
 • restauracje
 • apteki
 • stacje benzynowe
 • salony samochodowe/wypożyczalnie
 • hotele/ salony kosmetyczne i SPA
 • siłownie i kluby fitness

Badanie „satysfakcji klienta” ma wpływ na wyniki i sukces firmy. Pozwala m.in. na zapobieganie odejściu stałych klientów i pozyskiwanie nowych.

Badanie daje możliwość obserwacji zachowania w następujących obszarach:

 • sposobie prowadzenia rozmowy handlowej
 • postawie wobec klienta
 • kulturze osobistej pracownika
 • wiedzy na temat produktów i usług/ dzielenia się wiedzą z klientami
 • sposobie w jaki zaproponowana została usługa/ produkt
 • wyglądzie pracowników/ porządku w miejscu pracy
 • ocenie jakości pracy przez potencjalnych klientów – audytorów
Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... NAPISZ DO NAS

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania