ASM GROUP in Europe

Offer

Merchandising
Merchandising

Merchandising

Outsourcing of the sales forces
Outsourcing of the sales forces

Outsourcing of the sales forces

Field marketing
Field marketing

Field marketing

Marketing research
Marketing research

Marketing research

Get to know us and convince yourself how much we can do for you ... WRITE TO US

Merchandising

Merchandising influences the consumer behaviour through the manner of product presentation in order to arouse interest in a specific product and ultimately increase the sales.

Our services include:

 • mobile merchandising,
 • stationary merchandising,
 • weekend merchandising,
 • visual merchandising.

Thanks to cooperation with us the Customer receives:

 • the proper exposure of the products,
 • stimulating interest of the customer,
 • reinforcing the position of a specific brand,
 • permanent availability of the product on the store shelves,
 • increase in sales.

Outsourcing of the sales forces

Outsourcing is one of the most effective methods of optimization of the business processes. It enables to reduce the costs of personnel management, allows for more flexibility in conducting business activities, relieves the customer in numerous dimensions.

Outsourcing of the sales forces is building and managing the teams of representatives supporting the sale as well as administration of the customer-managed teams.

The scope of services provided by the companies of the group includes:

 • building professional sales teams including:
 • sales representatives;
 • sales promoters;
 • sales advisers;
 • recruitment and training of the team members;
 • management and regular supervision over the teams,
 • conducting periodical tests checking achievement of assumed objectives,
 • reporting the results.

 

Field marketing

We specialize in analyses of the market situation based on shelf monitoring. The objective is comprehensive examination of the market and application of the innovative analytical methods.

Our advantages within the scope of market investigation include:

 • experienced research teams,
 • accurate reporting - giving the broad spectrum of the analytical possibilities.

The advantages of using the effects of the marketing research:

 • possibility of the availability analysis and prices of the company's own products as compared to the competitive products,
 • analysis of the trends on the store shelves - the possibility to assess the actual influence of the expenses for merchandising services and promotion on the size of sales,
 • flexible reacting for changes in the purchase trends on the part of consumers.

We also specialize in the mystery shopper studies and customer satisfaction surveys. The objective is to apply the obtained results in the management practice.

 • We measure.
 • We analyse.
 • We recommend.

Within the scope of the mystery shopper study we check and monitor, among others:

 • chain stores
 • fast food chains
 • building supplies markets
 • banks
 • restaurants
 • pharmacies
 • petrol stations
 • car showrooms/car rentals
 • hotels/ beauty salons and spa facilities
 • gyms and fitness clubs

The customer satisfaction survey influences the results and success of the company. It allows, among others, to prevent losing regular customers and gain new ones.

The survey enables to observe behaviour in the following spheres:

 • way of conducting the trade talks
 • attitude towards the customer
 • personal manners of the employee
 • knowledge about the products and services / sharing knowledge with clients
 • the manner a specific service / products has been offered
 • appearance of the employees / order in the workplace
 • assessment of the work quality by possible customers - auditors

Marketing research

 

We specialize in analyses of the market situation based on shelf monitoring. The objective is comprehensive examination of the market and application of the innovative analytical methods.

 

Our advantages within the scope of market investigation include:

experienced research teams,

accurate reporting - giving the broad spectrum of the analytical possibilities.

 

The advantages of using the effects of the marketing research:

 • possibility of the availability analysis and prices of the company's own products as compared to the competitive products,
 • analysis of the trends on the store shelves - the possibility to assess the actual influence of the expenses for merchandising services and promotion on the size of sales,
 • flexible reacting for changes in the purchase trends on the part of consumers.

We also specialize in the mystery shopper studies and customer satisfaction surveys. The objective is to apply the obtained results in the management practice.

 

 • We measure.
 • We analyse.
 • We recommend.

 

Within the scope of the mystery shopper study we check and monitor, among others:

 

 • chain stores
 • fast food chains
 • building supplies markets
 • banks
 • restaurants
 • pharmacies
 • petrol stations
 • car showrooms/car rentals
 • hotels/ beauty salons and spa facilities
 • gyms and fitness clubs

 

The customer satisfaction survey influences the results and success of the company. It allows, among others, to prevent losing regular customers and gain new ones.

 

The survey enables to observe behaviour in the following spheres:

 • way of conducting the trade talks
 • attitude towards the customer
 • personal manners of the employee
 • knowledge about the products and services / sharing knowledge with clients
 • the manner a specific service / products has been offered
 • appearance of the employees / order in the workplace
 • assessment of the work quality by possible customers - auditors
Get to know us and convince yourself how much we can do for you ... WRITE TO US

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Contact form

Forename and surname (required)

E-mail address (required)

Content of the message