ASM GROUP in Europe

ASM GROUP in Europe

ASM GROUP S.A. is a holding company managing the capital group consisting of subsidiaries specialising in providing comprehensive services of sales and outsourcing support.

We operate within the territory of Poland, Italy and countries of DACH region (Germany, Austria, Switzerland).

We provide services to over 1500 clients

We co-operate with 25000 promoters, representatives, merchandisers, consultants and hostesses.
Mapa Mapa It Mapa Pl Mapa De Mapa Sw Mapa At

Capital Group

Vertikom Group

Vertikom Group

Vertikom Group is one of the leading entities operating on the marketing and sales force market in the DACH region (Germany, Austria, Switzerland). It offers a wide range of services including primarily outsourcing of sales force, field marketing, digital campaigns and public relations. Thanks to its membership in the European Sales Influence Group (ESIG), Vertikom offers its services in most countries of Western Europe. The group includes 14 subsidiaries.

See more
ASM Sales Force Agency

ASM Sales Force Agency

Provides comprehensive services of sales and outsourcing support. Specialises in outsourcing of sales forces, merchandising, field marketing and marketing research.

See more
Grey Matters

Grey Matters

The entity specializing in the implementation of the projects in field marketing, sales consultancy and sales promotion. The main area of business activities – international sales networks in the electronic industry.

See more
Gruppo Trade Service

Gruppo Trade Service

The entity specializing mainly in merchandising and outsourcing of sales forces.

See more
Largo Group S.A.

Largo Group S.A.

Largo Group S.A. it is a temporary work agency recruiting employees for commercial entities in Poland.

See more
Trade

Trade

continues the long-term business activity of the company Gruppo Trade Service which gained the position of the leading entity providing comprehensive services of sales support providing mainly services in merchandising and field marketing on the Italian market.

See more
Financial Service Solutions

Financial Service Solutions

Financial Service Solutions Sp. z o.o. deals with accounting and controlling mainly for entities, which belongs to capital group ASM GROUP.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Contact form

Forename and surname (required)

E-mail address (required)

Content of the message