ASM GROUP in Europe

Comprehensive services of sales and outsourcing support

In our work we use advanced
IT systems

We support your business

We plan and implement optimized solutions supporting the sale

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. with subsidiaries forms the capital group specialising in providing comprehensive
services of sales and outsourcing support.

We specialize in 4 fields of our activities:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing of the sales forces
Outsourcing of the sales forces Outsourcing of the sales forces
Field marketing
Field marketing Field marketing
Marketing research
Marketing research Marketing research
<b>Get to know us </b>and convince yourself how much we can do for you ...
Get to know us and convince yourself how much we can do for you ... WRITE TO US

Clients

News

12 February 2019

My Company Polska

- It has only taken six months since the conclusion of an investment [...]
Dowiedz się więcej
3 January 2019

What can the world of commerce expect at the beginning of 2019?

 
Dowiedz się więcej
18 October 2018

Adam Stańczak at the Congress of Corporate Banking and Enterprise Financing

On October 16, the "Corporate Banking and Enterprise [...]
Dowiedz się więcej
9 July 2018

ASM GROUP S.A. became the official sponsor of Kriss Coaching triathlon team

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ASM GROUP S.A. became the official sponsor of Kriss Coaching [...]
Dowiedz się więcej
18 June 2018

ASM GROUP AND FOREIGN EXPANSION FUND MANAGED BY PFR TFI TOOK OVER A LARGE GERMAN COMPANY ACTING IN DACH REGION

ASM Group, a leading Polish capital group operating on the market for 20 years, specializing in the [...]
Dowiedz się więcej
4 June 2018

ASM Group kontynuuje wzrost przychodów w I kwartale 2018 roku.

ASM Group, czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych [...]
Dowiedz się więcej
28 May 2018

Investment of the ASM Group and the Foreign Expansion Fund

Wspólna inwestycja ASM Group oraz Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz [...]
Dowiedz się więcej
29 December 2017

ASM GROUP na prestiżowych światowych regatach Sydney Hobart w Australii!

Adam Stańczak - prezes i założyciel ASM Group i Szymon Pikula – założyciel ASM Group wzięli [...]
Dowiedz się więcej
6 April 2017

Dla Gazety Giełdy PARKIET Adam Stańczak - Prezes Zarządu ASM Group S.A. podsumowuje okres od czasu przejścia na Rynek Główny GPW

Prezes Zarządu  ASM Group S.A.- Adam Stańczak dla PARKIETu podsumowuje okres od  przeprowadzki z New [...]
Dowiedz się więcej
28 February 2017

The article "Sales Outsourcing as an integrated process to support sales" - Barbara Kwiatkowska - Mott published in no1-2017 Outsourcing & More Magazine

Dowiedz się więcej
9 February 2017

Adam Stańczak - Prezes Zarządu jako ekspert umacniający pozycję ASM GROUP S.A. wśród liderów usług outsourcingowych

W  sekcji „Tygrysy Biznesu”,  Raportu Rocznego 2016 „Liderzy usług outsourcingu” [...]
Dowiedz się więcej
25 January 2017

ASM Sales Force Agency wyróżniona tytułem Gepard Biznesu 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw ASM Sales Force Agency uzyskało od Instytutu [...]
Dowiedz się więcej

Awards

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem  Gepard Biznesu 2016

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016

ASM Sales Force Agency nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016
Nagroda

Nagroda "Monitora Biznesu" - niezależnego dodatku do Rzeczpospolitej i tytuł Symbol PARTNERA W BIZNESIE 2016

ASM awarded " Business Partner 2016"

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Contact form

Forename and surname (required)

E-mail address (required)

Content of the message