ASM GROUP in Europe

Comprehensive services of sales and outsourcing support

In our work we use advanced
IT systems

We support your business

We plan and implement optimized solutions supporting the sale

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. with subsidiaries forms the capital group specialising in providing comprehensive
services of sales and outsourcing support.

We specialize in 4 fields of our activities:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing of the sales forces
Outsourcing of the sales forces Outsourcing of the sales forces
Field marketing
Field marketing Field marketing
Marketing research
Marketing research Marketing research
<b>Get to know us </b>and convince yourself how much we can do for you ...
Get to know us and convince yourself how much we can do for you ... WRITE TO US

Clients

News

2 January 2020

Strategic changes in ASM Group's Management Board

Starting January 1st 2020, ASM Group has a new management board. The new CEO became [...]
Dowiedz się więcej
24 October 2019

Radshow in Poland

On October 23rd 2019 the company held its third [...]
Dowiedz się więcej
6 September 2019

ASM Group and ECE present the latest store concept "It's All About Stories" in Limbecker Platz Essen, Germany

The most innovative retail concept offers an open door and a fast track to key shopper insights on [...]
Dowiedz się więcej
20 May 2019

Change of the address of the registered office of ASM GROUP S.A.

The Management Board of ASM GROUP SA with its registered office in Warsaw informs about the adoption of [...]
Dowiedz się więcej
25 April 2019

On the pages of Rzeczpospolita daily

Experts from member companies of ASM Group are willing to share their [...]
Dowiedz się więcej
4 April 2019

Here beats the heart of Polish commerce

At the beginning of April, Warsaw was a host city of the
Dowiedz się więcej
29 March 2019

Sailing Poland Yacht Club takes the plunge

The first Polish sailing and business club, the Sailing Poland Yacht [...]
Dowiedz się więcej
18 March 2019

Price basket report

Poles will come across the highest [...]
Dowiedz się więcej
20 February 2019

The most interesting projects of VITAMIN E

One of the member agencies of the Vertikom Group, VITAMIN E has [...]
Dowiedz się więcej
12 February 2019

My Company Polska

- It has only taken six months since the conclusion of an investment [...]
Dowiedz się więcej
3 January 2019

What can the world of commerce expect at the beginning of 2019?

 
Dowiedz się więcej
18 October 2018

Adam Stańczak at the Congress of Corporate Banking and Enterprise Financing

On October 16, the "Corporate Banking and Enterprise [...]
Dowiedz się więcej

Awards

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem  Gepard Biznesu 2016

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016

ASM Sales Force Agency nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016
Nagroda

Nagroda "Monitora Biznesu" - niezależnego dodatku do Rzeczpospolitej i tytuł Symbol PARTNERA W BIZNESIE 2016

ASM awarded " Business Partner 2016"

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Contact form

Forename and surname (required)

E-mail address (required)

Content of the message