ASM GROUP w Europie

Adam Stańczak – prezes i współzałożyciel ASM Group i Szymon Pikula – współzałożyciel ASM Group wzięli udział w prestiżowych światowych regatach Sydney Hobart w Australii. W tym roku odbyła się 73 edycja tego wydarzenia i już po raz czwarty w historii wyścigów wystartowała załoga polska. Na czele 26-zespołowej załogi jachtu „Weddel” stał Przemysław Tarnacki. Słynne regaty polska załoga ukończyła na 34 miejscu.
Regaty Rolex Sydney Hobart to jedne z najbardziej prestiżowych, ale też jedne z najtrudniejszych i najbardziej znanych regat żeglarskich na świecie. W tym roku ponad tysiąc żeglarzy z 11 krajów na 102 jachtach wystartowało do słynnego wyścigu na trasie Sydney-Hobart. Dla niektórych już sam start w regatach Sydney-Hobart jest spełnieniem marzeń. Udział Adama Stańczaka i Szymona Pikuli na regatach pokazuje, że posiadają oni nie tylko ducha walki w rozwoju firmy, ale również przekłada się on rywalizację sportową. Rywalizacja w sporcie w tak prestiżowych zawodach z pewnością będzie również inspiracją do dalszych działań w biznesie.
Regaty Sydney–Hobart to jedne z najtrudniejszych i najbardziej znanych regat żeglarskich. Gospodarzem jest Cruising Yacht Club of Australia, który współpracuje z Royal Yacht Club of Tasmania. Start odbywa się w Sydney drugiego dnia świat (Boxing Day), natomiast meta jest w Hobart na Tasmanii. Żeglarze mieli do pokonania 630 mil morskich, czyli 1167 kilometrów. Legendarne zawody zawdzięczają swoją sławę ciągle zmieniającym się warunkom pogodowym. Trasa wiedzie przez cieśninę Bassa, która znajduje się na styku dwóch oceanów: Indyjskiego i Spokojnego. Warunki są wypadkową prądów morskich, systemów barycznych, a tam są wyże znad Australii i niże z Antarktyki. Codziennie można spotkać jakiś sztorm.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania