ASM GROUP w Europie

Wspólna inwestycja ASM Group oraz Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASM Group S.A., czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu poinformowała o zamiarze przejęcia dużej Grupy Kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii). W celu realizacji  transakcji została zawarta umowa pomiędzy ASM Group S.A. a Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wspólna inwestycja na terenie całego regionu DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii) zostanie przeprowadzona przez spółkę celową, w której 50,1% proc. w kapitale zakładowym należeć będzie do ASM Group S.A., a pozostałe 49,9 proc. należeć będzie do funduszu zarządzanego przez PFR. Inwestycja na rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii) wpisuje się w plany rozwoju działalności ASM Group S.A.

– Nasza grupa odniosła bardzo duży sukces na rynku polskim. Jako Grupa ASM posiadając ponad 20 letnie doświadczenie bez wątpienia jesteśmy największym polskim podmiotem działającym na rynku outsourcingu i wsparcia sprzedaży jak i również na rynku włoskim. Nasza strategia zakłada między innymi rozwój całej Grupy ASM poprzez akwizycje, co stanowi kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii Zarządu Grupy ASM, polegającej na budowaniu lidera outsourcingu i wsparcia sprzedaży
w Europie. Cieszymy się, że wspólnie z Funduszem będziemy realizować tę inwestycję – skomentował Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group S.A.

Umowa inwestycyjna zawarta przez ASM Group S.A. z Funduszem ma dotyczyć procesu akwizycyjnego jednego z większych podmiotów działającego na rynku DACH (Austrii, Niemiec Szwajcarii). Negocjacje dotyczące przejęcia trwają od dłuższego czasu i mają zostać zakończone w najbliższym czasie. Transakcja będzie finansowana z udziałem renomowanego banku działającego w Polsce.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania