16 lutego 2015

ASM GROUP opublikowała wyniki za czwarty kwartał

16 lutego 2015 roku Grupa kapitałowa ASM GROUP S.A. opublikowała wyniki za IV kwartał 2014 r. Skonsolidowane przychody w czwartym kwartale 2014 r. wyniosły 53,6 mln zł wobec 51,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost skonsolidowanych przychodów w ujęciu kwartalnym o 3,3%.

W skali całego roku skonsolidowane przychody ASM GROUP w analizowanym okresie wyniosły 180 mln zł, czyli o 9,6 mln zł więcej, niż w 2013 r. co oznacza wzrost o 5,6% w skali rocznej. Również rentowność operacyjna i rentowność netto ASM GROUP uległy poprawie w 2014 r. Skonsolidowana roczna EBITDA wyniosła 12,9 mln zł, wobec 12,2 mln zł rok wcześniej. Powyższe dane oznaczają, że ASM GROUP osiągnęła w 2014 r. marżę EBITDA
w wysokości 7,2%.

Prezentowane wyniki potwierdzają, że strategia przyjęta przez ASM GROUP polegająca na długookresowej budowie wartości spółki jest konsekwentnie realizowana – skomentował raport Adam Stańczak, prezes zarządu ASM GROUP. Cele strategiczne i biznesowe, które przyjęliśmy na rok 2014 zostały osiągnięte – dodał Stańczak.

W grudniu 2014 r. ASM GROUP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.